PROJEKT

PROJEKT

Oönskad värme som skapar värmeöar och elslukande och buller återvinns.

TermoNet ökar dramatiskt möjligheten att skapa cirkulära urbana system som återvinner diffus urban spillvärme från enskilda fastigheter och verksamheter prosumtion. Ny samverkan genom hela värdekedjan uppmuntras och nya hållbara affärsmodeller kan utvecklas. 


Nya anläggningar får lägre investerings och drifts kostnader vilket möjliggör skapande av fler hållbara städer till fler människor. I förstudien beräknades hur mycket anläggningskostnaden kunde minska med nya ledningstyper (låg temp) med

smalare och grundare grävschakt.

PROJEKTINFORMATION


En global utmaning är att försörja befolkningen med värme och kyla utan växthusgasutsläpp utan överuttag av naturresurser och

med begränsad kapitalinsats.

Värme och kyla utgör hälften av Europas totala energiförbrukning.

En ny lösning är hybrid som tar de bästa delarna av de dominerande svenska systemen fjärrvärme, kyla och värmepumpar.

Ny systemlösning kombineras med andra svenska styrkeområden som ventilation, styr - & reglerteknik och turbinteknik som utvecklas i Innovationsekosystem (IES) genom gränsöverskridande branschsamverkan.

Svensk industri har alla förutsättningar för att bli världsledande på detta område som städer efterfrågar.

Tekniken skär tvärs över befintliga branscher och kommunala beslutsfattare vilket gör det svårt att förflytta

etablerade affärsmodeller och regler till nya lösningar.

Ny systemlösning kombineras med andra svenska styrkeområde som ventilation, styr- & reglerteknik och turbinteknik som utvecklas i Innovationsekosystem (IES) genom gränsöverskridande branschsamverkan.

Framgångsrikt innovationsarbete möjliggörs genom TermoNet som är ett IES som utvecklar beprövade teknikmoduler.

TermoNet


Minskar dagens obalansNu tillkommer fokus på infrastruktursamverkan el fjärrvärme och kyla dricksvatten avlopp, dagvatten, avfallfraktioner. Helsingborg samförläggning för att begränsa den enorma kostnaden för utbyggnad.

Även de storskaliga energisystemen utnyttjas bättre, ex genom högre utnyttjandegrad (energileverans) som ger lägre

returtemperaturer och därmed högre verkningsgrad på systemkritisk elkraftvärme. TermoNet minskar dagens obalans i

elsystemet.


Låga distrib†utionstemperaturer minskar förluster och lokala värmepumpar höjer temperatur på tappvarmvatten för att undvika legionella. Lägre och jämnare driftstemperaturer (IEAØRISEØFraunhofer) förlänger livslängden på fjärrvärmenäten som har ett återinvesteringsvärde på över 200 miljarder kr.

Fjärrvärmenäten kan få helt nya nyttor att leverera distribuerad värmedriven eleffekt kyla och inomhuskomfort (optimal

luftfuktighet). Optimal fuktnivå kan i dessa coronavirus tider ha stor påverkan på både folkhälsa och virusspridning men här

krävs mer forskning som kanske TermoNet kan trigga.